دمی با حافظ

خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود          به هر درش که بخوانند، بی خبر نرود

طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی          ولی چگونه مگس از پی شکر نرود

سواد دیده غمدیده‌ام به اشک مشوی      که نقش خال توام هرگز از نظر نرود

زمن چو باد صبا بوی خود دریغ مدار          چرا که بی سر زلف توام به سر نرود

دلا مباش چنین هرزه‌گرد و هر جایی         که هیچ کار ز پیشت به دین هنر نرود

مکن به چشم حقارت نگاه در من مست   که آبروی شریعت بدین قدر نرود

من گدا هوس سرو قامتی  دارم              که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود

تو کز مکارم اخلاق عالم دگری                 وفای عهد من از خاطرت به در نرود

سیاه‌نامه تر از خود کسی نمی‌بینم         چگونه چون قلم دود دل به سر نرود

به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید        ز کبر در پی هر صید مختصر نرود

بیار باده و اول به دست حافظ ده              به شرط آنکه ز مجلس، سخن به در نرود 

/ 0 نظر / 4 بازدید