شب آواز

دلم تنگ است، بى جان تنگ است! دلم، پاره پاره و بى رمق تنگ است، دلم در هواى کسى ست که جان ندارد، که بى دل است! دلم سخت اما تنگ است... دلم بى قرار، شکسته، منتظر و تنگ است! جانم پر مى کشد به روى چشمانش و آغوشى بزرگ، جانم در جانش آمیخته. هر چند پر درد، بى باور... دلم سخت تنگ است!

/ 0 نظر / 27 بازدید