یلدا

یلدا، جشن آغاز دوباره نور است،

 تابش خورشید!

یلدا پایان تاریکی بی انتهاست،

 انتهای درد!
یلدا مژده تولد عشق و امید است!

 یلدا مبارک...

/ 2 نظر / 2 بازدید