درد

گاهی دلت ابری‌ست و نمی‌دانی چرا؟

گاه دردی نداری اما دلتنگ و غمگینی...

و گاه دیگر!

آنقدر پر دردی که نمی دانی برای کدامین بگریی؟

بر کدام به سوگ بنشینی و ناله سر دهی؟

بدانجا می‌رسی که دیگر نای گریستنی هم باقی نمی‌ماند...

به راستی

جرم ما چیست؟!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید