چشمهایت خاموشند

برو!

اما بى برگشت...

پشت سرت را نگاه نکن!

برایم پذیرش مرگت آسانتر از پذیرش بى تفاوتى توست. برو! نمى خواهم سدى شوم در پیش جارى شدنت!

نمى خواهم تغییرت دهم به آنچه نمى خواهى! نمى خواهم کوهى شوم از درد برایت! برو اما بى بازگشت... مرگت برایم آسانتر از بى تفاوتى ست...

نور چشمهایت دیگر پیدا نیست

/ 0 نظر / 18 بازدید