کاش!

کاش روزی که گل نگاهم را می چیدی،
 لحظه ای به یاد آب دادنش می بودی...
کاش عشق برایت خنده ای گذرا نبود
کاش می دانستی،
زندگی عمیق تر از داوری مردمکان است
بر روی اصالت قدمهای ما!

/ 2 نظر / 13 بازدید
رمْنا

خیلی ناز نوشتی عین خودت عین چشات