بى همگان به سر شود بى تو به سر نمى شود داغ تو دارد این دلم،،، جاى دگر، نمى شود
/ 0 نظر / 44 بازدید
آبان 96
2 پست
مهر 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
تیر 96
1 پست
بهمن 93
2 پست
شهریور 93
5 پست
خرداد 93
5 پست
آبان 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
4 پست
بهمن 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
24 پست
خرداد 90
32 پست
اسفند 89
6 پست
بهمن 89
7 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
4 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
5 پست
بهمن 88
8 پست
دی 88
11 پست
آذر 88
19 پست
آبان 88
20 پست
مهر 88
8 پست
شهریور 88
7 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
6 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
5 پست