» نفس :: ۱۳٩٦/٤/۱٦
» هواى تو :: ۱۳٩٦/٢/۳
» زندگى و هیچ :: ۱۳٩٦/۱/٥
» نوروز :: ۱۳٩٥/۱٢/٢۸
» لعنت بر بیدادتان :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٢
» حامى :: ۱۳٩٥/۱٠/٢
» ناتمام من :: ۱۳٩٥/٩/٥
» تولدم :: ۱۳٩٥/۸/۱۱
» بازار مکاره :: ۱۳٩٥/٦/۱۳
» راستین :: ۱۳٩٥/٥/۱
» دریچه دوستى :: ۱۳٩٥/٤/٢٦
» روشنا :: ۱۳٩٥/۳/۱
» نور :: ۱۳٩٥/٢/٥
» شادم :: ۱۳٩٥/۱/۱۳
» اکنون :: ۱۳٩٤/۱٢/۸
» گم گشته :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٠
» ... :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٤
» تلخ ابدى :: ۱۳٩۳/٦/۱
» بارانی ترین روز من... :: ۱۳٩۳/٥/۱٩
» روزهای تلخ زندگی :: ۱۳٩۳/۳/٢
» نامت از ایران دور باد اى فرزند ابلیس! :: ۱۳٩٢/۸/۱
» پسرکم یک ساله شد! :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» قسم! :: ۱۳٩٢/٤/۱۳
» ۱۳٩٢/۳/٢۸ :: ۱۳٩٢/۳/٢۸
» کمی این ور تر :: ۱۳٩٢/۳/٢٤
» چه بى تابانه مى خواهمت! :: ۱۳٩٢/۳/٩
» صداى نور :: ۱۳٩٢/۳/٧
» باد و خورشید :: ۱۳٩٢/۳/۳
» اردیبهشت :: ۱۳٩٢/٢/٢٤
» آسمان در قفس :: ۱۳٩٢/۱/٢٦
» بهار را به ایران بیاور خدا! :: ۱۳٩٢/۱/۱۱
» قابل توجه آشنایان! :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» پیاده در آب... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» روز بودنم :: ۱۳٩۱/۸/٩
» ١٣ :: ۱۳٩۱/۸/٦
» ١٣ :: ۱۳٩۱/۸/٦
» ۱۳٩۱/٧/۱٤ :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» ۱۳٩۱/٧/۱۱ :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» آری! ما انسانیم... :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» محرم دل :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» ۱۳٩۱/٤/۱٠ :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» ۱۳٩۱/٤/۱٠ :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» ۱۳٩۱/۳/٢٤ :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» دلتنگم :: ۱۳٩۱/۳/٩
» سال نو میارک! :: ۱۳٩۱/۱/٥
» شب عید :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٥
» تبریک به ایران :: ۱۳٩٠/۱٢/۸
» کاش آسمان همه جا آبی بود... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
» چرا مرا به دنیا آوردی؟ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» محبت اضافی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» شکر کان محنت بی حد و شمار آخر شد... :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» فصل سرما :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» برای دوستی عزیز :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» همراه :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» امروز... :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
» دلتنگ مادر :: ۱۳٩٠/۸/٢
» بمان :: ۱۳٩٠/۸/۱
» خاطره :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» نور من! :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» برگ باش :: ۱۳٩٠/٦/٢۱
» می پرستمت! :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» برابر؟ :: ۱۳٩٠/٦/۱٠
» برخیز :: ۱۳٩٠/٦/۱
» ۱۳٩٠/٥/۳۱ :: ۱۳٩٠/٥/۳۱
» داوری مکن! :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
» جانا :: ۱۳٩٠/٥/۱٢
» برای سالگرد پرواز شاملو :: ۱۳٩٠/٥/۳
» فرای داشتن! :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» وصیتی زیبا برای زنده ماندن :: ۱۳٩٠/٤/٢٧
» پوچ :: ۱۳٩٠/٤/٢٦
» نمی یابمت... :: ۱۳٩٠/٤/٢۳
» ای به شب اسیر! :: ۱۳٩٠/٤/٢۳
» ای چراغ هر بهانه! :: ۱۳٩٠/٤/٢۳
» ۱۳٩٠/٤/٢۳ :: ۱۳٩٠/٤/٢۳
» خانه من، ایران :: ۱۳٩٠/٤/۱٩
» غم :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» نام ما.. :: ۱۳٩٠/٤/۱۱
» خدا، چند لحظه اینجا رو ببین! :: ۱۳٩٠/٤/۱٠
» ۱۳٩٠/٤/٩ :: ۱۳٩٠/٤/٩
» غربت :: ۱۳٩٠/٤/٦
» بخوان :: ۱۳٩٠/٤/٦
» ۱۳٩٠/٤/٦ :: ۱۳٩٠/٤/٦
» ۱۳٩٠/٤/٦ :: ۱۳٩٠/٤/٦
» ۱۳٩٠/٤/٥ :: ۱۳٩٠/٤/٥
» ۱۳٩٠/٤/٥ :: ۱۳٩٠/٤/٥
» دیر است! :: ۱۳٩٠/٤/۳
» نیمه من :: ۱۳٩٠/٤/٢
» مشق! :: ۱۳٩٠/٤/٢
» کسی که هیچ کس نبود... :: ۱۳٩٠/٤/٢
» کاش! :: ۱۳٩٠/٤/٢
» زبان عشق :: ۱۳٩٠/٤/۱
» مهتاب :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» بخشش :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» به خدا! :: ۱۳٩٠/۳/۳٠
» امشب :: ۱۳٩٠/۳/۳٠
» دیوار... :: ۱۳٩٠/۳/۳٠
» پایان :: ۱۳٩٠/۳/۳٠
» ۱۳٩٠/۳/٢٩ :: ۱۳٩٠/۳/٢٩
» ستاره من؟ :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
» زمان یخی :: ۱۳٩٠/۳/٢۸
» حقیقت :: ۱۳٩٠/۳/٢٧
» شکایت :: ۱۳٩٠/۳/٢٧
» ۱۳٩٠/۳/٢٦ :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
» شب و روز :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
» برای پدر :: ۱۳٩٠/۳/٢٥
» دادگاه آسمان :: ۱۳٩٠/۳/٢٥
» شهر من :: ۱۳٩٠/۳/٢٤
» چشم خسته :: ۱۳٩٠/۳/٢٤
» شبنم آب حیات! :: ۱۳٩٠/۳/٢٤
» و خدا هست هنوز :: ۱۳٩٠/۳/٢۳
» من و او :: ۱۳٩٠/۳/٢۳
» خاطرات... :: ۱۳٩٠/۳/٢٢
» خدا هست :: ۱۳٩٠/۳/٢۱
» ستاره بخت :: ۱۳٩٠/۳/۱٩
» صبح طلایی :: ۱۳٩٠/۳/۱۸
» بخت خواب :: ۱۳٩٠/۳/۱۸
» یگانه جاوید :: ۱۳٩٠/۳/۱٧
» ثانیه های زودگذر! :: ۱۳٩٠/۳/۱٦
» آرزو :: ۱۳٩٠/۳/۱۱
» کتاب من :: ۱۳٩٠/۳/٩
» من زنم! :: ۱۳٩٠/۳/٦
» روز مادر مبارک :: ۱۳٩٠/۳/٢
» شمارش آخر :: ۱۳٩٠/۳/۱
» سرسختم ولی خسته! :: ۱۳٩٠/٢/۳٠
» لبخند زندگی :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
» ره جو... :: ۱۳٩٠/٢/٢٠
» پرواز :: ۱۳٩٠/٢/۱٤
» ۱۳٩٠/۱/۸ :: ۱۳٩٠/۱/۸
» ۱۳٩٠/۱/۱ :: ۱۳٩٠/۱/۱
» دریا :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٩ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٩
» مرگ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٢ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» ۱۳۸٩/۱٢/٩ :: ۱۳۸٩/۱٢/٩
» ... :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» آزادی :: ۱۳۸٩/۱٢/۱
» مهربان :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٧
» دژخیم :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» راه تاریک :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٠ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» مجازات :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٧ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
» فاصله ابدی... :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
» in my embrace :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
» بزرگ شدم! :: ۱۳۸٩/۱۱/٥
» خدایا!‌ نمی‌بخشمت :: ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
» ۱۳۸٩/۱٠/۳٠ :: ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
» یادداشت تنهایی من :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» برکه خوشبختی :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» دلم تنگه پرتغال من! :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» بازگشت به روز زشت... :: ۱۳۸٩/٩/٢٦
» ۱۳۸٩/٩/٧ :: ۱۳۸٩/٩/٧
» صدا کن مرا! :: ۱۳۸٩/۸/٢٦
» بازی زندگی :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» نیاز :: ۱۳۸٩/۸/۱٧
» ۱۳۸٩/۸/۱٧ :: ۱۳۸٩/۸/۱٧
» آمدم! :: ۱۳۸٩/٦/٢۳
» یک سال :: ۱۳۸٩/٥/۱٩
» ۱۳۸٩/٥/۱۱ :: ۱۳۸٩/٥/۱۱
» توهم شیرین! :: ۱۳۸٩/٥/٧
» بابا... :: ۱۳۸٩/٥/٥
» مامان!‌ تولدت مبارک :: ۱۳۸٩/٥/٥
» اندکی صبر :: ۱۳۸٩/٤/٢٢
» به خودآی :: ۱۳۸٩/٤/۱۸
» باری بر دوش... :: ۱۳۸٩/٤/۸
» دنیای این روزای من... :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» ۱۳۸٩/۳/٢٠ :: ۱۳۸٩/۳/٢٠
» مادر :: ۱۳۸٩/۳/۱٢
» ۱۳۸٩/۳/٧ :: ۱۳۸٩/۳/٧
» ۱۳۸٩/۳/٦ :: ۱۳۸٩/۳/٦
» دلک کوچک بیمار :: ۱۳۸٩/٢/٢٩
» فرزندم! :: ۱۳۸٩/٢/٢٦
» ۱۳۸٩/٢/٢٠ :: ۱۳۸٩/٢/٢٠
» دور گردون :: ۱۳۸٩/٢/۱۸
» آواز :: ۱۳۸٩/٢/۱٠
» آریا :: ۱۳۸٩/٢/۳
» ۱۳۸٩/۱/٢٧ :: ۱۳۸٩/۱/٢٧
» دروغ :: ۱۳۸٩/۱/۱٤
» روز خوب من :: ۱۳۸٩/۱/۱٢
» ۱۳۸٩/۱/۱٠ :: ۱۳۸٩/۱/۱٠
» آرزوی تحویل سال :: ۱۳۸٩/۱/٥
» نو روز مبارک :: ۱۳۸٩/۱/٢
» فروزان باد شعله‌های ایرانی :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
» بانو :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٥
» روان چون رود :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۳
» روشنی :: ۱۳۸۸/۱٢/٤
» رویا :: ۱۳۸۸/۱٢/٢
» لیاقت :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٦
» روز عشق :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٦
» از فکر تا سرنوشت :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۳
» حسرت :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۳
» آدمکهای رنگین :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٧ :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
» آوای دل :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٠
» از یادم نمی‌روی :: ۱۳۸۸/۱۱/۱
» پنجره :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۳
» دستم بگیر :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٦
» خاطره :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
» دل بی عقل :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
» ابر سیاه :: ۱۳۸۸/۱٠/٩
» ۱۳۸۸/۱٠/۸ :: ۱۳۸۸/۱٠/۸
» ماسک :: ۱۳۸۸/۱٠/٥
» باور :: ۱۳۸۸/۱٠/٥
» ۱۳۸۸/۱٠/۳ :: ۱۳۸۸/۱٠/۳
» ارزش :: ۱۳۸۸/۱٠/٢
» ما :: ۱۳۸۸/۱٠/۱
» پرواز :: ۱۳۸۸/٩/۳٠
» یلدا :: ۱۳۸۸/٩/۳٠
» ۱۳۸۸/٩/٢۸ :: ۱۳۸۸/٩/٢۸
» تلخی بی پایان :: ۱۳۸۸/٩/٢۸
» یکتایی :: ۱۳۸۸/٩/٢٦
» نفسی از دوست :: ۱۳۸۸/٩/٢۳
» خوب :: ۱۳۸۸/٩/٢٠
» زندگی آخرت من :: ۱۳۸۸/٩/۱٩
» ریشه :: ۱۳۸۸/٩/۱٦
» آینه :: ۱۳۸۸/٩/۱٥
» مهتا :: ۱۳۸۸/٩/۱۳
» روشنایی :: ۱۳۸۸/٩/۱٢
» شعر دل :: ۱۳۸۸/٩/۱٠
» درس امروز :: ۱۳۸۸/٩/۱٠
» خواب :: ۱۳۸۸/٩/٧
» دلم گرفته ... :: ۱۳۸۸/٩/٧
» زندگی :: ۱۳۸۸/٩/٦
» دستم را بگیر :: ۱۳۸۸/٩/۳
» نیاز یا عشق؟ :: ۱۳۸۸/٩/٢
» حضرت عشق :: ۱۳۸۸/۸/۳٠
» رگبار :: ۱۳۸۸/۸/٢۸
» ۱۳۸۸/۸/٢٦ :: ۱۳۸۸/۸/٢٦
» باید :: ۱۳۸۸/۸/٢٦
» ۱۳۸۸/۸/٢٢ :: ۱۳۸۸/۸/٢٢
» شب :: ۱۳۸۸/۸/٢٠
» قصه من :: ۱۳۸۸/۸/۱٩
» غروب :: ۱۳۸۸/۸/۱۸
» نسیم خوش :: ۱۳۸۸/۸/۱٧
» برو :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» راه :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» دل سرگشته :: ۱۳۸۸/۸/۱٥
» کجاست ماهکم؟ :: ۱۳۸۸/۸/۱٤
» ملبورن کاپ :: ۱۳۸۸/۸/۱۳
» شب جنگل :: ۱۳۸۸/۸/۱۳
» روز میلادم :: ۱۳۸۸/۸/۱٠
» آسمان :: ۱۳۸۸/۸/٧
» دلکم! :: ۱۳۸۸/۸/٥
» خانه‌ای در زمان... :: ۱۳۸۸/۸/۳
» کاش... :: ۱۳۸۸/۸/۱
» سلام :: ۱۳۸۸/٧/٢٢
» حقوق بشر؟ :: ۱۳۸۸/٧/٢٠
» رهایی :: ۱۳۸۸/٧/۱٧
» دلنوشت :: ۱۳۸۸/٧/۱٥
» آموزگار پیر :: ۱۳۸۸/٧/۱٤
» سایه درد :: ۱۳۸۸/٧/۱٤
» نفرین :: ۱۳۸۸/٧/۱۱
» ننگی که پاک نمی‌شود... :: ۱۳۸۸/٧/۱
» شکوه :: ۱۳۸۸/٦/٢٢
» بیش میازار مرا! :: ۱۳۸۸/٦/۱٢
» غربت سرد... :: ۱۳۸۸/٦/٩
» استرالیا :: ۱۳۸۸/٦/۸
» از چه زن را آفریدی؟ :: ۱۳۸۸/٦/٥
» تنهایی :: ۱۳۸۸/٦/٥
» نگاهت... :: ۱۳۸۸/٦/۳
» من کیستم؟ :: ۱۳۸۸/٥/۳٠
» آمد... :: ۱۳۸۸/٥/۳
» راه :: ۱۳۸۸/٤/٢٧
» خدایا :: ۱۳۸۸/٤/۱۳
» گنبد مینا :: ۱۳۸۸/٤/٧
» رهایم کن :: ۱۳۸۸/٤/۳
» اندکی صبر... :: ۱۳۸۸/۳/۳۱
» سبزی که همیشه ماند :: ۱۳۸۸/۳/۳٠
» درد :: ۱۳۸۸/۳/٢٧
» مادرم روزت مبارک! :: ۱۳۸۸/۳/٢٥
» تاریکخانه :: ۱۳۸۸/۳/٢۳
» دمی با حافظ :: ۱۳۸۸/۳/۱۳
» خانه پدری :: ۱۳۸۸/٢/۳۱
» خورشید :: ۱۳۸۸/٢/٢٧
» سالگرد وداع :: ۱۳۸۸/٢/٢۳
» باران ببار! :: ۱۳۸۸/٢/٢۱
» پریشان :: ۱۳۸۸/٢/۱٩
» پدر :: ۱۳۸۸/۱/٢٢
» سالی که... :: ۱۳۸۸/۱/٢۱
» بهار :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٥
» سیاه :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
» ۱۳۸٧/۱۱/۱۳ :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۳
» ۱۳۸٧/۱۱/۸ :: ۱۳۸٧/۱۱/۸
» ۱۳۸٧/۱۱/٧ :: ۱۳۸٧/۱۱/٧
» ۱۳۸٧/۱٠/٤ :: ۱۳۸٧/۱٠/٤
» یلدا :: ۱۳۸٧/٩/۳٠
» ۱۳۸٧/٩/٢٥ :: ۱۳۸٧/٩/٢٥
» ۱۳۸٧/٩/٢٥ :: ۱۳۸٧/٩/٢٥
» ۱۳۸٧/٩/٢٥ :: ۱۳۸٧/٩/٢٥
» حافظی همنشین! :: ۱۳۸٧/۸/۱٩
» روز بودنم! :: ۱۳۸٧/۸/۱٤
» من! :: ۱۳۸٧/٧/۱۸
» ایران :: ۱۳۸٧/٧/۱٧
» صلح سپید :: ۱۳۸٧/٧/۱٦
» تنهایی :: ۱۳۸٧/٧/۱٦
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٧/٧/۱٦